Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Nasledujúci prehľad poskytuje informácie o našej politike ochrany súkromia. S & A Produce (UK) Ltd berie ochranu vašich osobných údajov vážne. Informácie ktoré od vás dostaneme, výhradne zodpovedajú našim potrebám ako zamestnávateľa, aby vaše schopnosti ako potencionálneho žiadateľa alebo žiadateľa alebo akékoľvek žiadosti mohli byť spracované na našej web stránke.

Ako zhromaždujeme informácie a ako sú použité?

Môžete poskytovať osobné informácie pri komunikácii s nami. Môžete začať alebo vyplniť prihlášku online, alebo požiadať nás o pomoc. V prípade vypĺňovaní prihlášky uvediete svoje meno a emailovú adresu, životopis alebo osobné referencie. Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete (na príklad údaje o vašom životnom štýle alebo vašom zdravotnom stave) ako citlivé osobné osobné údaje podliehajú zneniu zákona o ochrane dát Data Protection Act 1998. Všetky tieto osobné údaje (alebo citlivé osobné údaje) budú poskytované na požadanie s vašim výslovným súhlasom.

Pokiaľ úspešne vyplníte prihlášku a budete prijatí do zamestnania v našej spoločnosti, informácie budú budú použité v administrácii a možu byť poskytnuté tretím stranám ako Home Office, Gangmaster Licensing Authority, stranám ktoré sa podieľajú na organizáciii vašeho transportu, poisťovni a všekým vládnym agentúram.
Tieto informácie môžeme použiť v prípade sťažnosti alebo ak máme právny problem týkajúci sa náborového procesu alebo vašeho zamestnania
Zhromaždené informácie si môžeme overiť s tretími stranami, alebo skontrolovať s tými čo už máme. Tiež môžeme použiť alebo poskytnúť iinformácie tretím stranám ako pomoc pri predchádzaní alebo odhaľovaní trestnej činnosti, na ochranu verejných prostriedkov alebo iným sôsobom ako je povolené zákonom..

Môžeme použiť informácie poskytnuté od vás, aby sme vás informovali o zmenách našich podmienok, zmenách funčnosti našej webovej stránky alebo zmenách služieb našim zamestnacom, ktoré zavádzame vo váš prospech.

 Aj keď ste len záujemca alebo uchádzač, pracujeme s informáciami v súvislosti s vašou žiadosťou. Môžeme ukladať elektronickú poštu alebo inú formu komunikácie, ktorú od vás dostaneme ako súčasť vašej žiadosti alebo vašeho zamestnania.

Správa dát

Môžeme poskytovať štatistiky o našej spoločnosti, predaji, zákazníkoch, spôsobe prevádzky a informácie o našej webovej  stránke ale toto nebude obsahovať žiadne vaše osobné informácie, alebo vás bude akýmkoľvek spôsobom identifikovať..

Ďalšie poskytovanie údajov

S & A Produce (UK) Ltd si vyhradzuje právo na prístup k informáciám a právo na sprístupnenie údajov v súlade s platnými zákonmi a zákonmi vládnych žiadostí pre správnu činnosť a prevádzku našich systémov alebo na ochranu seba a svojich užívateľov. 

Nebudeme poskytovať žiadne informácie ak nemáme dôvod sa domnievať, že tieto informácie sú potrebné na identifikáciu alebo kontaktovanie osoby, ktorá poškodzuje práva alebo zasahuje do práv spoločnosti S & A Produce (UK) Ltd, a našich užívateľov, alebo tam kde S & A Produce (UK) Ltd verí, že zákon vyžaduje takéto zverejnenie.

S & A Produce (UK) Ltd s výnimkou dôvodov uvedených nižšie nebude poskytovať osobné údaje tretím stranám alebo obsah akejkoľvek elektronickej pošty alebo inej komunikácie, ktorú S & A Produce (UK) Ltd ukladá alebo vysiela svojim užívateľom. Okolnosti za ktorých S & A Produce (UK) Ltd poskytne poskytne tieto údaje a elektronickú komunikáciu:  1. Je to nutné z dôvodu poskytovania služieb užívateľom;  2. Je nutné chrániť oprávnené záujmy S & A Produce (UK) Ltd a jej užívateľov;  3.Je nutné spolupracovať s rádmi alebo inými vládnymi úradmi, kde S & A Produce (UK) Ltd určuje podľa vlastného uváženia, že tieto sú legálne a  vymáhateľné; a 4. Je nutné to zabezpečiť vládnym agentúram, ak sa zdá že bol spáchaný trestný čin. S & A Produce (UK) Ltd nebude cenzurovať, upravovať alebo sa zapájať do prebiehajúcej revízie alebo dozerať na uložené alebo prenášané správy zákazníkmi alebo inými osobami. Avšak S & A Produce (UK) Ltd zablokuje alebo vymaže komunikácie, ktoré môžu poškodiť S & A Produce (UK) Ltd, svojich zákazníkov alebo tretie strany. Prípady, kedy sa S & A Produce (UK) Ltd môže podieľať, niesú obmedzené na skutočné alebo potencionálne porušovanie S & A Produce (UK) Ltd’s. Tieto su definovné obchondnými podmienkami S & A Produce (UK) Ltd.

Užívatelia si môžu požiadať o príjem informačných spravodajstiev a oznámení o nových alebo modernizovaných služieb od S&A Produce (UK) Ltd, zaslaním požiadavky na info@sagroup.co.uk . V tejto žiadosti sa musí uživateľ identifikovať svojim menom a kontaktnými údajmi, vrátane e-majlovej adresy.

Ochrana karty

Akékoľvek poplatky je možné platiť cez systém Pay Pal na základe dodržania predpisu v prihláške. S & A Produce (UK) Ltd neukladala, neukladá a ani nebude ukladať vaše údaje o kreditnej karte alebo iné finančné informácie poskytnuté vašou platbou cez systém Pay Pal.

Chyby alebo opomenutia

Ak si všimnete, že niektoré informácie alebo vaše osobné údaje sú nesprávne, informujte prosím svojho náborového koordinátora a vaše údaje budú aktualizované do 72 hodín.